Aktuelle saker

Starter byggingen av boliger i Hinna Park Stavanger utvikling selger vår eierandel av Nytorget 1 Snart kan vi bo sammen på Teknikken Sør Nytt styre i foretaket Stavanger Utvikling KF ønsker å få realisert Mediebyen, og jobber fremdeles med det som mål. Nå starter salget på Odden i Hinna Park Nyhetsarkiv

Starter byggingen av boliger i Hinna Park

Publisert 14.05.2024

Stavanger utvikling har nå sammen med våre samarbeidspartnere i Hinna Park Utvikling AS – OBOS, Camar Eiendom og Entra – besluttet å starte byggingen av det første salgstrinnet i Hinna Park, Odden 1. Dette består av 56 leiligheter, og er starten av vår omfattende utbygging av boliger i Hinna Park.

Odden 1 består av tre bygg som rommer to- til seksromsleiligheter med størrelse fra 53 til 246 kvadratmeter. Foreløpig er det et variert utvalg av leiligheter i ulike størrelser og beliggenhet igjen for den interesserte.

Skisse: OBOS Nye Hjem

Et godt salg viser at prosjekter med rett beliggenhet og gode kvaliteter fortsatt er populære. Odden ligger sentralt mellom Stavanger og Sandnes, med kort vei til Forus. Her kan du bo rett ved sjøen og i umiddelbar nærhet til gode kollektivforbindelser, både buss og tog.

Det er OBOS som står for prosjektutvikling og gjennomføring på vegne av samarbeidspartnerne.

«Vi mener vi har en god variasjon i leiligheter, fra to- og treroms førstegangskjøpere kan ha råd til, til store familieleiligheter for de som er godt etablert. Vi tilbyr også flere av leilighetene med boligkjøpsmodellene våre, Bostart og Deleie, som har blitt svært populære»

Sier Espen Ekeland, prosjektsjef i OBOS.

Byggearbeidene starter i juni og boligene skal overleveres kjøperne i løpet av 2026. Det er Veidekke som skal stå for byggingen.

Hele Odden vil totalt bestå av 190 boliger fordelt over flere byggetrinn, og vil inngå i den store utbyggingen av Hinna Park som da det er ferdig vil bestå av 1 500 nye boliger. Hinna Park vil også huse 14 000 arbeidsplasser, blant annet Aker BP og Aker Solutions nye kontorer ved Skråtårnet som skal være ferdig sommeren 2025.

Vil du lese mer om boligprosjektet kan du se her: Odden | OBOS

Samtidig går Stavanger utvikling i september i gang med opparbeidelsen av infrastrukturen for Odden området. Anbudet er allerede lyst ut med anbudsfrist 14. juni og det skal blant annet opparbeides en områdepark på sørsiden av Odden med gapahuk og amfi. I tillegg skal ledningsanlegg, vei- og torgarealer, og et mobilitetspunkt for bysykkel og bildeling opparbeides.

Stavanger utvikling selger vår eierandel av Nytorget 1

Publisert 11.04.24

Etter vedtatt reguleringsplan for utvikling av felt C11 på Nytorget høsten 2023 har det vært jobbet godt for å realisere nybygg på Nytorget 1. Endelig er man klar for å sette i gang, med NRK og Schibsted som leietakere.

Stavanger Utvikling har hatt et overordnet ansvar for utviklingen av Nytorget fra selskapet ble etablert i 2016. Vi arrangerte arkitektkonkurranse i 2019, hvor vi fikk en samlet strategi. Bymiljø og utbygging er allerede i gang med å fornye selve Nytorget. For nybygg til Ungdom og fritid med Metropolis er de også gitt oppgaven i å bringe dette videre til realisering. Det er derfor naturlig at Stavanger Utvikling nå selger seg ut av Nytorget 1, hvor SVG Property AS vil realisere nybygget som skal huse NRK og Schibsted.

Stavanger Utvikling har med dette utøvd sin rolle og mandat i å bidra til å realisere viktige deler av Nytorget på en helhetlig måte i tråd med strategien. Vi ønsker partene lykke til videre med prosjektene!

Vi skal nå fortsette arbeidet med å få komplettert siste del utviklingen av Nytorget, som er rehabilitering og nybygg på felt BS1 (Jugendhuset mm) og kunstnerresidenser i de gamle trehusene i Kongsteinsgata. Målet med disse prosjektene er å bidra til at Nytorget blir ferdigstilt som et aktivt byrom og kulturelt møtested, som også er med å svare ut plan for visuell kunst og målene for kunstbyen Stavanger.

Snart kan vi bo sammen på Teknikken Sør

Publisert 21.02.24

Reguleringsplanen for boligutbyggingen av Teknikken Sør ble vedtatt i bystyret mandag 19.februar. Planen legger rammene for boligprosjektet som skal bestå av seks boligklynger rundt et felles tun med til sammen ca. 100 enheter.

I 2021 vant INEO Eiendom sammen med arkitektkontoret Helen & Hard Arkitekter tilbudskonkurransen om Teknikken Sør med konseptet sammen. Teknikken Sør er en pilot for offentlig-privat samarbeid og sosial bærekraft, med vekt på beboer- og boligmangfold, attraktive møteplasser og fellesskap.

Illustrasjon: Helen & Hard arkitekter

Boligklyngene inkluderer i tillegg til ordinære boliger, også et bofellesskap med seks omsorgsboliger og døgnbase, ti etablererboliger og et «Gaining By Sharing» bofellesskap. Hver boligklynge har et fellesrom som henvender seg mot fellestunet og er knyttet sammen gjennom en overdekket gang; «Kransen». Fellesrommene vil ha forskjellig innhold og være tilgjengelig for alle beboerne.

De forskjellige boligklyngene kan variere internt fra to til seks etasjer, og vil inneholde fra 12 til 26 boenheter i ulike størrelser og som er egnet for ulike beboere. En «Gaining By Sharing»-klynge, det betjente bofellesskapet og fire boligklynger med fellesarealer blir dermed alle del av et felles overordnet grep og visjon om å bygge fellesskap – og å bo sammen på ulike måter.

Stavanger utvikling følger opp prosjektet som kontraktspart for at ambisjonene om sosial bærekraft og fellesskapet blir ivaretatt, samt følge opp etablererboligene i prosjektet.

Les også mer om prosjektet på INEO Eiendom sin hjemmeside: Teknikken sør i Stavanger – Boliger for alle – INEO Eiendom

Nytt styre i foretaket

Publisert 22.01.2024

Fredag 26.1. skal vi ha årets første styremøte, det første av totalt syv planlagte styremøter i 2024. Møteinnkallingen til styremøtet kan finne på nettsiden vår.

Stavanger bystyre har i sitt møte 20.11.2023 oppnevnt nytt styre for Stavanger utvikling KF, i tillegg har foretakets ansatte valgt sin representant for perioden. Styret består av fem politikere fra bystyret, en ekstern representant og en ansattrepresentant.

Fra 2024 består vårt styre av følgende representanter:

Styreleder
Finn Eide

Nestleder
Mette Vabø

Styremedlemmer
Dag Mossige
Eirik Faret Sakariassen
Jostein Eiane
Eva Hagen (ekstern)
Tove Marie Sandvik (ansattrepresentant)

Varamedlemmer
Sissel Knutsen Hegdal
Leif Arne Moi Nilsen
Sissel Fuglestad
Anne Kristin Bruns
Ingrid Vikse
Torgeir Ravndal (ekstern)
Senad Delic (ansattrepresentant)

Det nye styret har en viss kontinuitet fra forrige periode hvor fire av medlemmene også var representert

Mette Vabø (tidligere styremedlem) går over i rollen som nestleder.
Dag Mossige (tidligere varamedlem) går over i rollen som styremedlem.
Eva Hagen fortsetter i sin rolle som styremedlem.
Sissel Knutsen Hegdal fortsetter i sin rolle som varamedlem.

Stavanger Utvikling KF ønsker å få realisert Mediebyen, og jobber fremdeles med det som mål.

Publisert: 16.10.2023

Endre Elvestad kommer i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad den 10. oktober, under overskriften «Luftslottet som brast på Nytorget», med påstander om Stavanger Utvikling når det gjelder realisering av Mediebyen.

Stavanger Utvikling KF (SU) har hatt en sentral rolle i å utvikle hele Nytorget de siste årene. Dette inkluderer Nytorget som byrom, kvartalet med Jugendbygget og nybygget til Ungdom & Fritid og Metropolis, samt nybygg for Mediebyen. Det har derfor vært naturlig at Stavanger Utvikling har hatt ansvaret for regulering av området. Kommunen er eier av alle eiendommer unntatt den del som i dag utgjør det gamle politikammeret.

SVG Property AS er majoritetseier for eiendommen som er planlagt for Mediebyen. Det er naturlig at de sitter i førersetet for utviklingen av prosjektet. og har kontakt med leietakerne. Siden det er flere eiere til området, har det vært naturlig å fremme en plan i fellesskap. Begge har dermed et eierskap til planen, noe som øker muligheten for å realisere prosjektene – både kommunale og Mediebyen. Det er viktig for SU å sørge for en plan som gir gode rammer for Ungdom & Fritid og Metropolis, samt å gi trehusene i Kongsteinsgata funksjoner som støtter opp under visjonen for Nytorget.

Illustrasjon: Ghillardi+Hellsten Arkitekter

Et uheldig sammentreff

En kansellering av avtalen med leietakerne var ikke ønsket. Det ble tvunget frem da disse ikke ønsket å forlenge fristen slik vi ba om. I lys av den kunnskapen som tilfalt oss mellom vedtaket i kommunestyret og avtalefristen 1.10.23, ville det vært uansvarlig å ikke be om utsettelse. Vi trenger mer tid til å bearbeide prosjektet og finne løsninger som muliggjør realisering. Planprosessen har vært lengre og mer utfordrende enn ventet.

Dette har medført endringer sent i prosessen, slik at reviderte kalkyler og økonomiske analyser ble sterkt forsinket. Tidspunkt for vedtak av reguleringsplan i kommunestyret og oppdatert kunnskap om prosjektøkonomi ble uheldigvis sammenfallende. Vi har på ingen måte bevisst unnlatt å informere om dette i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan i kommunestyret. Vi har nå bedt leietakerne om å arbeide videre sammen med oss for å få løst utfordringene i prosjektet.

Et offentlig parkeringsanlegg har aldri vært nødvendig av hensyn til Mediebyen. Dette ble krevd i forbindelse med oppstartsmøte med administrasjonen i Stavanger kommune.

Kun dager før behandling i utvalg for by- og samfunn (UBS) i august i år, falt denne delen av prosjektet ut som en følge av at Stavanger Parkering trakk seg. Det var da ikke lenger grunnlag for et offentlig parkeringsanlegg. Man har da på meget kort varsel åpnet for å se på et privat drevet anlegg. UBS sine medlemmer ble i offentlig tilgjengelig notat orientert om alternativene som sto igjen.

Vi jobber videre

SVG Property og SU sine notater til UBS har hatt til hensikt å opplyse utvalget fra utbygger sitt ståsted om hvilke konsekvenser administrasjonens innstilling kunne ha for realisering av prosjektene innenfor reguleringsplan. Notatene er offentlig tilgjengelige, og administrasjonen har kommentert disse. Det er naturlig at partene kan ha forskjellige syn og tilnærming til en plan. Videre har vi tillit til at våre folkevalgte kan avveie ulike interesser og synspunkt, og fatte en best mulig, opplyst og balansert beslutning.

Som forslagsstiller av reguleringsplanen har vi som mål å bevare kunstverket til Andreas Bøe, og har forholdt oss til kravet om at kunstverket bevares, jf. bestemmelsene om bevaring og hvordan dette skal redegjøres for i byggesaken.

Stavanger Utvikling har et genuint ønske om å få realisert Mediebyen på Nytorget. Dette er en viktig del av utviklingen, i tillegg til det store løftet som Stavanger kommune nå planlegger på selve torget og tilliggende bebyggelse – både bevaring og nybygg. Alt utviklingsarbeidet som Stavanger utvikling KF har utført på Nytorget de siste årene har vært underbygget av visjonen – En kulturell møteplass i sentrum – og politiske bestillinger i den anledning.

Nå starter salget på Odden i Hinna Park

Publisert 22.08.2023

Den videre utbyggingen av Hinna Park i Jåttåvågen er et av Stavanger utviklings’s viktigste prosjekter. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger utvikling, Entra, Camar Eiendom og Obos, gjennom det felles selskapet Hinna Park Utvikling.

Nå går startskuddet for salget av de første leilighetene i boligprosjektet Odden – helt ytterst ved sjøkanten i Hinna Park.

«Hinna Park fortsetter å vokse, og de første 190 boligene i prosjektet Odden er det nyeste boligprosjektet i bydelen. Odden skal være for alle, det gjenspeiles både i uteområdene og i boligene vi skal bygge. Her finnes alt fra små leiligheter for førstegangskjøpere, til store familieleiligheter over to plan og boliger som passer godt til voksne»

Sier prosjektdirektør i OBOS Helge Eggja.

Det første borettslaget, Odden 1, vil bestå av tre bygg og 56 leiligheter. Boligtypene preges av stor grad av variasjon, med leiligheter i størrelse fra 52 til 241 kvadratmeter. Innflytting er planlagt i første kvartal 2026.

Flere av leilighetene vil bli tilbudt med OBOS’ boligkjøpsmodeller Bostart og Deleie, som gjør inngangen i boligmarkedet litt enklere.

Illustrasjon: EVEImages og Brandsberg-Dahls Arkitekter

Hele Hinna Park-prosjektetet vil ferdig utbygget bestå av 1 500 nye boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus, og Hinna Park vil da huse 14 000 arbeidsplasser.

Salget av boligene i Odden 1 håndteres av OBOS og du finner mer informasjon om dette på deres sider.

Stavanger utvikling har i tillegg til vår 50% eierandel i Hinna Park utvikling et overordnet ansvar for infrastrukturen i hele området Hinna Park 2.0. Dette kan du lese mer om på prosjektets hjemmeside.

Nyhetsarkiv