Aktuelle saker

Offisiell åpning av Solborg Terrasse Vi søker prosjektleder Nå starter planarbeidet på brannstasjonstomta i Lagårdsveien Nå fjernes dukene fra Trehusene på Nytorget Åpent for innspill - Nytorget C11 Avtale mellom Helse Stavanger og Stavanger utvikling om felles utvikling av sykehusområdet på Våland Planlagt byggestart i Hinna Park Hinna Park 2.0 Neste år blir spennende på Lagårdsveien Ny nettside for etablererboligordningen Nye planer på Lagårdsveien Dette er planene på Nytorget Nyhetsarkiv

Offisiell åpning av Solborg Terrasse

Publisert: 30.11.22

Solborg prosjektet består av 11 boenheter + 1 personalbasebase, og ble ferdigstilt i mars 2022, da overtok 11 unge voksne hver sin leilighet i dette bofellesskapet som er organisert som et borettslag.

Bygget er oppført i 2 etasjer + loft. I 1. etasje er det 5 boenheter, fellesområde med kjøkken for beboere og base for kommunens driftspersonell. Fellesområdet i 1. etasje og 2. etasje er åpnet opp ved å bygge en mesanin med trapp mellom etasjene. Mesaninen forbinder korridoren i 2 etasje slik at alle har lett tilgang til fellesarealene. I 2. etasje er det 6 boenheter og kontor og hvilerom for ansatte.

Leilighetene er hver ca. 58 m² med eget bad, soverom og en liten bod. Leilighetene på bakkeplan har egen terrasse, mens leilighetene i 2. etasje har en liten balkong. På loftet er det garderober for ansatte, teknisk rom og sportsbod til hver av leilighet.

Solborg Terrasse var blant de tre nominerte til Stavanger kommunes byggeskikkpris i 2022 hvor prosjektet var publikumsfavoritt, selv om det ikke nådde helt frem hos juryen.

Solborg Terrasse er det første prosjektet som realiseres gjennom det som nå er døpt til «stavangermodellen» hvor personer med utviklingshemming får mulighet til å finansiere kjøp av egen bolig i bofellesskap.

Stavanger formannskap behandlet sak om Stavangermodellen i 2020.

Offisiell åpning 28.11.2022

På mandag 28.11.2022 inviterte beboere og ansatte ved Solborg Terrasse familie og alle involverte i prosjektet til en markering og åpning av bygget. Det ble klippet snor, heist flagg og holdt taler ute, før det var musikk og dans inne i fellesstuen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun snakker til de fremmøtte.

Offisiell åpning av Solborg Terrasse 28.11.22. Ordfører Kari Nessa Nordtun snakker til de fremmøtte.

Omtale av prosjektet:

Foreldre sette i gong å bygga privat bufellesskap for barna sine – Pårørendesenteret (parorendesenteret.no)

Vi søker prosjektleder

Publisert 09.11.22

Vi søker prosjektleder for gjennomføring av kritisk infrastruktur i store utbyggingsprosjekter.

Les mer og søk på stillingen.

Nå starter planarbeidet på brannstasjonstomta i Lagårdsveien

Publisert 18.10.22

Brannstasjonen i Lagårdsveien blir fraflyttet våren/sommeren 2023, og stasjonsområdet skal ha ny bruk. Stavanger utvikling KF arbeider med å utvikle denne eiendommen og har engasjert Mad arkitekter til å utarbeide reguleringsplan for brannstasjonstomta på Lagårdsveien.

Det skal utarbeides en reguleringsplan i tråd med kommunedelplan for Stavanger sentrum sine føringer, og det vil bli lagt til rette for offentlig og privat kontor og tjenesteyting på eiendommen.

I henhold til plan- og og bygningsloven varsles nå oppstart av planarbeidet. Dette betyr at offentlig myndigheter, berørte grunneiere og andre interessenter kan komme med merknader til planarbeidet. Det settes en frist for slike merknader til 9.11.22.

Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettsider, under varsel om oppstart av planarbeid. Det er også laget en egen stedsanalyse for området.

Plan 2822 Lagårdsveien 32 | Stavanger kommune

Brannstasjonen slik den framstår fra baksiden

 

Området som er under regulering inkluderer vegareal mot Statens Hus i sør og politistasjonen i nord.

Nå fjernes dukene fra Trehusene på Nytorget

Publisert: 19.09.22

Det skal gjennomføres en skanning av trehusene i Kongsteinsgata, og vi fjerner derfor dukene som har vært over disse husene den siste tiden. Hva som nå skjer med dukene er enda ikke bestemt.

Åpent for innspill - Nytorget C11

Publisert: 18.08.22

Planforslag for plan 2774 C11 Nytorget ligger nå ute på høring til 31.08. Forslaget omfatter utvikling av kvartalet til Mediabyen Stavanger, parkeringsanlegg og ungdom & fritid med Metropolis.

Illustrasjon av mulig ny bebyggelse på Nytorgets felt C11.

Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS

Stavanger Utvikling og SVG Property har i den anledning valgt å gi publikum en mulighet til å stille spørsmål, komme med innspill mm. via vår egen hjemmeside for prosjektet. Hensikten er å gi folk en lav terskel for å kunne delta i høringsprosessen, hvor innspillene også blir anonymisert.

Innspill og spørsmål vil bli besvart og publisert fortløpende.

Ønsker du å se dokumentene i saken går du inn på kommunen sin side for planen: Plan 2774 felt C11 Nytorget | Stavanger kommune

Avtale mellom Helse Stavanger og Stavanger utvikling om felles utvikling av sykehusområdet på Våland

Publisert 21.6.22

Styrene i Stavanger utvikling og i Helse Stavanger har nå godkjent en avtale om et forpliktende samarbeid knyttet til arbeid med områdereguleringsplan og bruk av sykehusområdet på Våland.

Avtalen regulerer samarbeidet mellom oss for en best mulig plan med tanke på gjennomføring og verdiskaping for den transformasjonen som skal skje når sykehuset flytter til Ullandhaug. Det er et felles ønske å skape en attraktiv og bærekraftig bydel med en realistisk plan for transformasjon.

Det er Stavanger kommune ved By- og samfunnsplan som er ansvarlig for å utarbeide områdeplanen, men Stavanger utvikling og Helse Stavanger vil som grunneiere delta i arbeidet med planen på en best mulig måte.

NY BYDEL: Etter hvert som sykehuset flytter til Ullandhaug, skal hele dette store området transformeres til en ny bydel.

Det totale arealet avtalen omfatter er rundt 150 mål, Stavanger utvikling eier ca 44, resten eies av Helse Stavanger. Hele eiendommen med bygg er i dag tilknyttet sykehusets virksomhet. Dette arealet skal omdannes til bolig, næring og offentlig tjenesteyting i tillegg til grønt- og fellesområder etter hvert som sykehuset flyttes til Ullandhaug og bygningene på Våland ikke lenger brukes. På grunn av områdets størrelse vil utbygging skje gradvis over en 15-20 års tid.

Planarbeidet er så vidt startet opp i kommunen, men vi har allerede initiert en sosiokulturell stedsanalyse som blir med videre i planarbeidet.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Helse Stavanger, og Stavanger kommune ved By- og samfunnsplan, for å kunne realisere området slik at det blir attraktivt for både nye boliger og næringsaktivitet.

Planlagt byggestart i Hinna Park

Publisert 14.6.22

Aker BP og Aker Solutions har i dag signert leiekontrakt for hele 48 000m2 i de to planlagte kontorbyggene i Hinna Park 2.0. Totalt areal i byggene er 71 000m2.

Hinna Park utvikling AS går i gang med byggingen allerede i september i år og HENT er totalentreprenør. Første innflytting skjer innen utgangen av 2024.

Byggene er lokalisert like vest for Skråtårnet tett inn mot Bussveien.

Fra venstre: Marius Gjære – Aker Solutions, Hans Kjetil Aas – Styreleder i Hinna Park utvikling AS og daglig leder Stavanger utvikling KF, Ine Dolve – Aker BP, Målfrid Holme – Daglig leder i Hinna Park Utvikling, og Øystein Nordskog – prosjektleder i HENT. Foto: Jon Ingemundsen – Stavanger Aftenblad

Les hele pressemeldingen på Aker Solutions sine sider

Hinna Park 2.0

Publisert 7.6.22

Det skjer mye den nærmeste tiden i Hinna Park. Plan for kontorbygg er vedtatt og plan for det første boligområdet ut mot Gandsfjorden blir behandlet etter sommeren. Anleggsarbeidet med Bussveien, kommunalt vann- og avløpsanlegg og bygging av vei og en undergang er igangsatt.

Oversiktsbilde av Hinna Park 2.0 mot nord

Oversiktsbilde av Hinna Park 2.0 tatt mot Nord | Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter

Reguleringsplanarbeid

Området i Hinna park blir detaljregulert i flere omganger. Områdereguleringen som legger rammene for de ulike detaljreguleringsplanene, ble vedtatt av Kommunalstyret for byutvikling i 2019.

Attraktive kontorarbeidsplasser

Planen omfatter et område rett vest av skråtårnet. Det kan bygges ca. 3.000 kontorarbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner i første etasje, samt barnehage innenfor dette området.

Plan 2791 ble vedtatt i Utvalg for by og samfunnsutvikling (UBS) 19.05.2022.

Boliger ved fjorden

Planen gjelder et område øst for Skråtårnet ut mot fjorden. Her legges det opp til ca. 230 boliger og ca. 5 000 m2 næringsarealer, i tillegg til store grøntområder som blir tilgjengelige for alle.

Plan 2761 skal politisk behandles i Utvalg for by og samfunnsutvikling (UBS) rett etter sommeren.

Oversiktsbilde av boligfeltet sør for Skråtårnet

Illustrasjon av boligfeltet sør for Skråtårnet | Foto: Asplan Viak

Bussveien

Rogaland fylkeskommune og Bymiljøpakken har engasjert Kruse Smith og Risa (KSR) for gjennomføring av Bussveien fra Gausel til Stasjonsveien. KSR har allerede startet å rigge anleggsområdet. Bussveien går igjennom utbyggingsområdet Hinna Park 2.0. Her skal tre industribygg bli revet for å gi plass til Bussveien og nødvendig infrastruktur.

Dette er en viktig milepæl i utbyggingen av området, mer informasjon om prosjektet finnes på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

Overordnet infrastruktur

Den 20.05.22 startet anleggsarbeidet med oppgraderingen av kommunalt vann- og avløpsanlegg for utbyggingen av Hinna Park 2.0. Stavanger utvikling har engasjert Stavanger kommune v/Plan og anlegg for gjennomføringen.

Informasjon om anleggsarbeidet finner du på Stavanger kommunes nettside.

I løpet av høsten 2022 starter utfyllingsarbeider for nytt byggeområde innenfor plan 2761 øst for Skråtårnet.

Vår rolle

Stavanger utvikling har ansvaret for gjennomføringen av overordnet infrastruktur i Hinna Park 2.0, i tillegg er vi medeier i utbyggingsselskapet Hinna Park Utvikling AS.

Les mer på prosjektsiden om Jåttåvågen/Hinna park 2.0.

Neste år blir spennende på Lagårdsveien

Publisert 30.3.22

Da vil områdereguleringen for Paradis bli vedtatt og Lervig brannstasjon står klar til innflytting. Det betyr at de overordnete rammene for våre eiendommer sør for Skatt Vest (felt E10 og E12) er satt, og at eksisterende brannstasjon er fraflyttet. Vi har derfor startet opp reguleringsarbeidet for brannstasjonen, samtidig som vi som aktiv grunneier bidrar inn i de prosesser som nå gjennomføres i områdereguleringen.

Foto som viser Lagårdsveien og de forskjellige feltene.

Flyfoto som viser de forskjellige feltene og prosjektene på Lagårdsveien.

For L47 utarbeides det nå et mulighetsstudie der en vil vurdere muligheten for etablering av et døgnbemannet kartleggingstilbud for mennesker med behov for oppfølging. Det etableres 10 stk. hybler på ca.20m2 med boder, egen base og fellesarealer. Arbeidet pågår i tett dialog med Helse og velferd,  byantikvar og planmyndighet for å sikre vernehensyn og løsninger som vil bidra til å øke nærområdets kvaliteter.

Lagårdsveien er i sentrumsplanen pekt ut til å koble Paradis tettere til resten av sentrum, ved å bli mer en bygate. I planen er Lagaardsveien også gitt en rolle til å kunne fylle større program/bygninger som andre deler av sentrum ikke tåler. Stavanger Utvikling ser frem til å bidra til at disse ambisjonene kan realiseres gjennom våre eiendommer i Lagårdsveien.

Ny nettside for etablererboligordningen

Publisert 25.1.22

Illustrasjon av prosjektet Tastarustå B7. Tegnet av Alliance arkitekter AS

I forbindelse med omorganisering og tilbakeføring av flere kommunale foretak i Stavanger kommune overtok Stavanger utvikling ansvaret for etablererboligordningen fra det tidligere kommunale foretaket Stavanger boligbygg.

Formålet med etablererboligordningen er å bidra til å hjelpe førstegangsetablerere inn i egen bolig og på den måten bidra til å oppfylle Stavanger kommunes visjon om et trygt hjem for alle.

Nå er det blitt etablert en egen hjemmeside for etablererboligordningen for deg som er interessert i disse boligprosjektene. Her kan du lese mer om ordningen og aktuelle prosjekter.

Les mer på www.etablererbolig.no

Nye planer på Lagårdsveien

Publisert 3.12.21

Snart flytter Rogaland brann og redning IKS inn i sine nye flotte stasjoner i Lervig og i Schankeholen. Dette betyr at de etter hvert også flytter ut av dagens lokaler og nye muligheter byr seg på Lagårdsveien.

Stavanger utvikling går derfor i gang med å se på hva fremtiden kan bringe for både eiendommen og forholdet til Lagårdsveien. Reguleringsarbeider settes i gang på nyåret med mål om ny plan før stasjonen er fraflyttet.

Mer informasjon vil følge.

Flyfoto av Brannstasjonen på Lagårdsveien. Foto: T. A. Eide

Dette er planene på Nytorget

Publisert 2.12.21

Det skjer mye på Nytorget de neste årene. Og Nytorget er så mye mer enn bare ett torg. Dette er planene for Nytorget.

I felt C11 er det tenkt å etablere ett nybygg med offentlig parkeringsanlegg i tre etasjer under bygget. Dette nybygget som vi finner i krysset Nytorget/Bergelandsgata skal huse Mediebyen. I dagens bebyggelse på C11 finner vi Metropolis og Ungdom og fritid.

Det er i dag åtte trehus innenfor området vi kaller Nytorget. Av de åtte trehusene ser man for seg at de fire øverste i Kongsteinsgata skal bevares (felt D), mens de to nederste i Kongsteinsgata og to ut mot Nytorget (innenfor felt B) erstattes av ett nybygg for Metropolis.

Metropolis og Ungdom og fritid får etter dagens planer plass i to nybygg vegg i vegg med Mediebyen.