Aktuelle saker

Et steg nærmere ny rundkjøring i Madlaveien/Regimentveien Hvordan ser fremtidens Bekkefaret ut? Ny start for etablererboligordningen Offisiell åpning av Solborg Terrasse Nyhetsarkiv

Et steg nærmere ny rundkjøring i Madlaveien/Regimentveien

Publisert 22.3.23

Stavanger utvikling har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av infrastruktur i krysset Regimentveien/Madlaveien, saken ble behandlet i styremøte 10.3.23. Det skal bygges rundkjøring, sykkel- og gangvei, opparbeidelse av friområde og omlegging av bekk i henhold til plan 2517 som ble vedtatt i Stavanger kommune i 2022.

Prosjektet skal gjennomføres av Rogaland Fylkeskommune og finansieres av Bymiljøpakken og utbyggere på Madla-Revheim. Man har et mål om byggestart i 2024 med ferdigstillelse i 2025.

Viktig rekkefølgekrav

Denne utbedringen av krysset er et viktig rekkefølgekrav og blir en viktig milepæl for den kommende utbyggingen av Madla-Revheim.

Utbyggingsområdet Madla-Revheim er med sine 780 dekar et av de største utbyggingsområdene i Stavanger og områdeplanen legger til rette for etablering av 4000 boliger, lokalsenter med handel, service og næring, barneskole, sykehjem og idrettsanlegg.

Flyfoto med gjeldende regulering for krysset Regimentveien/Madlaveien

 

Hvordan ser fremtidens Bekkefaret ut?

Publisert: 09.03.23

I nær fremtid vil to av barnehagene i Bekkefaret tømmes og overføres til ny barnehage på Teknikken, dermed legges det til rette for utvikling av kommunens eiendommer i Bekkefaret som vi i Stavanger utvikling har ansvar for å utvikle. En områdeplan er under utarbeidelse og vil legge til rette for fremtidig bruk og utbygging, med mål om å sikre et godt bomiljø i Bekkefaret.

Utbyggingseiendommene i området rundt høyblokken er på ca. 24 mål. Her har vi som mål å sørge for en bærekraftig utvikling av eiendommene med fremtidsrettede boligprosjekter, hvor sosial bærekraft vektlegges særskilt gjennom beboermiks, møteplasser og fellesskap.

For oss har det vært viktig å se helheten og vi har tett samarbeid med By og samfunnsplan i det pågående planarbeidet. Boligblokken i Bekkefaret har i flere år vært gjenstand for diskusjon og negativ oppmerksomhet. I august 2020 ba derfor formannskapet om å få utredet en endelig løsning for blokken. Skulle den rives eller bevares?

Flyfoto over Bekkefaret sett nordøst. Viser omriss av områdeplanen og våre eiendommer i områdeplanen.

Flyfoto: T.A.Eide

Hva skjer med høyblokken?

Avklaring av blokkens fremtid er en viktig del av utviklingen av Bekkefaret. Vi har derfor bidratt med å få utredet om blokken kan få en ny bruk i ny drakt, samt undersøkte om blokken kan ta en ny rolle i utviklingen av Bekkefaret. Det har vi gjort gjennom en egnethetsstudie for selve blokken, samt en mulighetsstudie for hele planområdet (områdeplanen).

Vår klare anbefaling var at blokken er godt egnet til å bevares, samt til ny bruk som omsorg pluss. Et omsorg pluss konsept ville passe godt inn i utviklingen i Bekkefaret; et variert bomiljø og romslige grøntområder.

Utvalgene for helse og velferd, og miljø og utbygging skal behandle saken om bevaring og ny bruk av høyblokken til omsorg pluss i løpet av mars. Vi mener dette er et viktig steg for Bekkefaret, og er glade for å kunne bidra til at bærekraftige løsninger innen klima- og miljø, sosiale forhold og økonomi velges.

Ny start for etablererboligordningen

Publisert: 7.3.23

Stavanger utvikling KF overtok ansvaret for etablererboligordningen ved omorganiseringen i Stavanger kommune i 2021 hvor Stavanger boligbygg KF ble besluttet nedlagt, mens etablererboligordningen skulle leve videre i Stavanger utvikling. Nå er vi endelig klare for å gå i gang med prosjektet Tastarustå B7 som blir det andre prosjektet i etablererboligordningen til Stavanger kommune.

Etablererboligordningen

I etablererboligordningen har vi som mål å kunne tilby gode boliger til førstegangsetablerere og andre med behov for bolig som ellers kanskje ikke kommer seg inn i boligmarkedet.

Etablererboligordningen er en videreføring av det som tidligere var kjent som selvbyggerordningen. Ordningen bygger på de samme grunnprinsippene, men med mindre grad av egeninnsats.

Stavanger formannskap vedtok i sak 4/23 reviderte tildelingskriterier og vilkår for etablererboligordningen, disse legger føringer for hvem som kan delta i etablererboligordningen. I samme sak ble det også etablert at Stavanger kommune skal arbeide frem en garantiordning for å kunne tilby egenkapitalgaranti til personer som ikke har den nødvendige egenkapitalen for å kunne få boliglån, men som ellers oppfyller kravene til dette.

Egenkapitalgarantien er en viktig forutsetning for etablererboligordningen og prosjektet Tastarustå B7.

Tastarustå B7

Tastarustå B7 ligger sentralt på Tasta, med kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, friområder, kjøpesenter og dagligvareforretninger. Feltet består av kombinert blokk og rekkehusbebyggelse, og med p-kjeller under bakken legges det til rette for at området mellom boligene er bilfritt, med gangvei som slynger seg opp mellom bebyggelsen og varierte leke- og grøntområder. Livet mellom husene foregår på de gående og syklenes premisser.

Hva skjer videre?

Stavanger kommune vil jobbe videre med å få på plass rammeverket for egenkapitalgarantiordningen.

Stavanger utvikling går i gang med forprosjektet for Tastarustå B7.
Det jobbes mot byggestart i 2024 og ferdige boliger i 2026

Når kan jeg søke om bolig?

Det vet vi ikke helt enda. Dette vil komme senere i prosessen. Mer informasjon om dette vil komme når egenkapitalgarantien er på plass og vi har kommet litt lengere med prosjektet slik at vi vet nøyaktig boligutforming, pris etc.

Mer informasjon

Lurer du på noe om dette prosjektet? Ta kontakt med oss!
Du kan også lese mer om prosjektet og etablererboligordningen på hjemmesiden www.etablererbolig.no

Offisiell åpning av Solborg Terrasse

Publisert: 30.11.22

Solborg prosjektet består av 11 boenheter + 1 personalbasebase, og ble ferdigstilt i mars 2022, da overtok 11 unge voksne hver sin leilighet i dette bofellesskapet som er organisert som et borettslag.

Bygget er oppført i 2 etasjer + loft. I 1. etasje er det 5 boenheter, fellesområde med kjøkken for beboere og base for kommunens driftspersonell. Fellesområdet i 1. etasje og 2. etasje er åpnet opp ved å bygge en mesanin med trapp mellom etasjene. Mesaninen forbinder korridoren i 2 etasje slik at alle har lett tilgang til fellesarealene. I 2. etasje er det 6 boenheter og kontor og hvilerom for ansatte.

Leilighetene er hver ca. 58 m² med eget bad, soverom og en liten bod. Leilighetene på bakkeplan har egen terrasse, mens leilighetene i 2. etasje har en liten balkong. På loftet er det garderober for ansatte, teknisk rom og sportsbod til hver av leilighet.

Solborg Terrasse var blant de tre nominerte til Stavanger kommunes byggeskikkpris i 2022 hvor prosjektet var publikumsfavoritt, selv om det ikke nådde helt frem hos juryen.

Solborg Terrasse er det første prosjektet som realiseres gjennom det som nå er døpt til «stavangermodellen» hvor personer med utviklingshemming får mulighet til å finansiere kjøp av egen bolig i bofellesskap.

Stavanger formannskap behandlet sak om Stavangermodellen i 2020.

Offisiell åpning 28.11.2022

På mandag 28.11.2022 inviterte beboere og ansatte ved Solborg Terrasse familie og alle involverte i prosjektet til en markering og åpning av bygget. Det ble klippet snor, heist flagg og holdt taler ute, før det var musikk og dans inne i fellesstuen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun snakker til de fremmøtte.

Offisiell åpning av Solborg Terrasse 28.11.22. Ordfører Kari Nessa Nordtun snakker til de fremmøtte.

Omtale av prosjektet:

Foreldre sette i gong å bygga privat bufellesskap for barna sine – Pårørendesenteret (parorendesenteret.no)

Innslag om åpningen: BRA NYTT Season 4 | TV BRA – Sendingen fra Solborg starter ca. 14 minutter ut i sendingen.

Hillevåg & Tjensvoll avis – side 8

Nyhetsarkiv