Nå starter planarbeidet på brannstasjonstomta i Lagårdsveien

Publisert 18.10.2022

Brannstasjonen i Lagårdsveien blir fraflyttet våren/sommeren 2023, og stasjonsområdet skal ha ny bruk. Stavanger utvikling KF arbeider med å utvikle denne eiendommen og har engasjert Mad arkitekter til å utarbeide reguleringsplan for brannstasjonstomta på Lagårdsveien.

Det skal utarbeides en reguleringsplan i tråd med kommunedelplan for Stavanger sentrum sine føringer, og det vil bli lagt til rette for offentlig og privat kontor og tjenesteyting på eiendommen.

I henhold til plan- og og bygningsloven varsles nå oppstart av planarbeidet. Dette betyr at offentlig myndigheter, berørte grunneiere og andre interessenter kan komme med merknader til planarbeidet. Det settes en frist for slike merknader til 9.11.22.

Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettsider, under varsel om oppstart av planarbeid. Det er også laget en egen stedsanalyse for området.

Plan 2822 Lagårdsveien 32 | Stavanger kommune

Brannstasjonen slik den framstår fra baksiden
Området som er under regulering inkluderer vegareal mot Statens Hus i sør og politistasjonen i nord.