Du tenker kanskje ti år fram i tid.
Vi tenker hundre!

Om virksomheten Kompetanse- og oppgaveområder Nøkkeltall Grafisk profil

Stavanger utvikling KF setter fart på utviklingen av kommunens eiendommer og bereder grunnen for gode oppvekstområder, velfungerende infrastruktur, pulserende næringsarealer og attraktive byrom. Vi skal tilrettelegge for utbyggerne. Men først og fremst skal vi tilrettelegge for de som ikke er født ennå.

Vår visjon

Vi skaper en attraktiv by.

Våre verdier

Modig, ansvarlig og handlekraft.

 

Om virksomheten

Stavanger utvikling er et kommunalt selskap – eid av Stavanger kommune.

Stavanger utvikling er opprettet for å koordinere og gjennomføre kommunens bolig- og eiendomspolitikk. Vi skal skaffe tomter til offentlig byggeprosjekter og vi skal legge til rette for vei, vann og avløp og grønt i prioriterte områder.

Stavanger utvikling skal utvise samfunnsansvar samtidig som virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Kjerneområdet er Stavanger kommune. Selskapet kan erverve og eie eiendommer i andre kommuner, samt delta i utviklingsprosjekter i andre kommuner forutsatt at det støtter foretakets formål.

Foretaket kan bidra regionalt i tilrettelegging av ønsket byutvikling

Stavanger utvikling kan der det er formålstjenlig samarbeide og gå i formelle partnerskap med andre organisasjoner – både offentlige og private

Stavanger utvikling er fleksible i forhold til hvilke samarbeidsmodeller som brukes og vil søke den modellen som er best egnet ut i fra foretakets mål og hensikt.

Stavanger utvikling er lokalisert i Stavanger sentrum.

 

Kompetanse- og oppgaveområder

Stavanger utvikling skal ha fokus på nødvendig kompetanse og kapasitet for å løse våre oppgaveområder gjennom gode tjenestekjøp.

 

Nøkkeltall

  • Planlagte brutto investeringer de neste fire årene er på 680 mnok
  • Samlet investeringsbudsjett for 2023 er på 235 mnok
  • Det potensielle utviklingsarealet er på 1300 daa, som fordeler seg på om lag 200 eiendommer
  • Vi har til sammen 13 000 m2 BRA disponibelt i våre bygg
  • Vi har to heleide aksjeselskaper
  • Stavanger utvikling KF har 15 årsverk