Avtale mellom Helse Stavanger og Stavanger utvikling om felles utvikling av sykehusområdet på Våland

Publisert 21.06.2022

Styrene i Stavanger utvikling og i Helse Stavanger har nå godkjent en avtale om et forpliktende samarbeid knyttet til arbeid med områdereguleringsplan og bruk av sykehusområdet på Våland.

Avtalen regulerer samarbeidet mellom oss for en best mulig plan med tanke på gjennomføring og verdiskaping for den transformasjonen som skal skje når sykehuset flytter til Ullandhaug. Det er et felles ønske å skape en attraktiv og bærekraftig bydel med en realistisk plan for transformasjon.

Det er Stavanger kommune ved By- og samfunnsplan som er ansvarlig for å utarbeide områdeplanen, men Stavanger utvikling og Helse Stavanger vil som grunneiere delta i arbeidet med planen på en best mulig måte.

NY BYDEL: Etter hvert som sykehuset flytter til Ullandhaug, skal hele dette store området transformeres til en ny bydel.

Det totale arealet avtalen omfatter er rundt 150 mål, Stavanger utvikling eier ca 44, resten eies av Helse Stavanger. Hele eiendommen med bygg er i dag tilknyttet sykehusets virksomhet. Dette arealet skal omdannes til bolig, næring og offentlig tjenesteyting i tillegg til grønt- og fellesområder etter hvert som sykehuset flyttes til Ullandhaug og bygningene på Våland ikke lenger brukes. På grunn av områdets størrelse vil utbygging skje gradvis over en 15-20 års tid.

Planarbeidet er så vidt startet opp i kommunen, men vi har allerede initiert en sosiokulturell stedsanalyse som blir med videre i planarbeidet.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Helse Stavanger, og Stavanger kommune ved By- og samfunnsplan, for å kunne realisere området slik at det blir attraktivt for både nye boliger og næringsaktivitet.