Stavanger Utvikling KF ønsker å få realisert Mediebyen, og jobber fremdeles med det som mål.

Publisert 16.10.2023

Endre Elvestad kommer i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad den 10. oktober, under overskriften «Luftslottet som brast på Nytorget», med påstander om Stavanger Utvikling når det gjelder realisering av Mediebyen.

Stavanger Utvikling KF (SU) har hatt en sentral rolle i å utvikle hele Nytorget de siste årene. Dette inkluderer Nytorget som byrom, kvartalet med Jugendbygget og nybygget til Ungdom & Fritid og Metropolis, samt nybygg for Mediebyen. Det har derfor vært naturlig at Stavanger Utvikling har hatt ansvaret for regulering av området. Kommunen er eier av alle eiendommer unntatt den del som i dag utgjør det gamle politikammeret.

SVG Property AS er majoritetseier for eiendommen som er planlagt for Mediebyen. Det er naturlig at de sitter i førersetet for utviklingen av prosjektet. og har kontakt med leietakerne. Siden det er flere eiere til området, har det vært naturlig å fremme en plan i fellesskap. Begge har dermed et eierskap til planen, noe som øker muligheten for å realisere prosjektene – både kommunale og Mediebyen. Det er viktig for SU å sørge for en plan som gir gode rammer for Ungdom & Fritid og Metropolis, samt å gi trehusene i Kongsteinsgata funksjoner som støtter opp under visjonen for Nytorget.

Illustrasjon: Ghillardi+Hellsten Arkitekter

Et uheldig sammentreff

En kansellering av avtalen med leietakerne var ikke ønsket. Det ble tvunget frem da disse ikke ønsket å forlenge fristen slik vi ba om. I lys av den kunnskapen som tilfalt oss mellom vedtaket i kommunestyret og avtalefristen 1.10.23, ville det vært uansvarlig å ikke be om utsettelse. Vi trenger mer tid til å bearbeide prosjektet og finne løsninger som muliggjør realisering. Planprosessen har vært lengre og mer utfordrende enn ventet.

Dette har medført endringer sent i prosessen, slik at reviderte kalkyler og økonomiske analyser ble sterkt forsinket. Tidspunkt for vedtak av reguleringsplan i kommunestyret og oppdatert kunnskap om prosjektøkonomi ble uheldigvis sammenfallende. Vi har på ingen måte bevisst unnlatt å informere om dette i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan i kommunestyret. Vi har nå bedt leietakerne om å arbeide videre sammen med oss for å få løst utfordringene i prosjektet.

Et offentlig parkeringsanlegg har aldri vært nødvendig av hensyn til Mediebyen. Dette ble krevd i forbindelse med oppstartsmøte med administrasjonen i Stavanger kommune.

Kun dager før behandling i utvalg for by- og samfunn (UBS) i august i år, falt denne delen av prosjektet ut som en følge av at Stavanger Parkering trakk seg. Det var da ikke lenger grunnlag for et offentlig parkeringsanlegg. Man har da på meget kort varsel åpnet for å se på et privat drevet anlegg. UBS sine medlemmer ble i offentlig tilgjengelig notat orientert om alternativene som sto igjen.

Vi jobber videre

SVG Property og SU sine notater til UBS har hatt til hensikt å opplyse utvalget fra utbygger sitt ståsted om hvilke konsekvenser administrasjonens innstilling kunne ha for realisering av prosjektene innenfor reguleringsplan. Notatene er offentlig tilgjengelige, og administrasjonen har kommentert disse. Det er naturlig at partene kan ha forskjellige syn og tilnærming til en plan. Videre har vi tillit til at våre folkevalgte kan avveie ulike interesser og synspunkt, og fatte en best mulig, opplyst og balansert beslutning.

Som forslagsstiller av reguleringsplanen har vi som mål å bevare kunstverket til Andreas Bøe, og har forholdt oss til kravet om at kunstverket bevares, jf. bestemmelsene om bevaring og hvordan dette skal redegjøres for i byggesaken.

Stavanger Utvikling har et genuint ønske om å få realisert Mediebyen på Nytorget. Dette er en viktig del av utviklingen, i tillegg til det store løftet som Stavanger kommune nå planlegger på selve torget og tilliggende bebyggelse – både bevaring og nybygg. Alt utviklingsarbeidet som Stavanger utvikling KF har utført på Nytorget de siste årene har vært underbygget av visjonen – En kulturell møteplass i sentrum – og politiske bestillinger i den anledning.