Teknikken Sør Vi bygger fellesskap - Et pilotprosjekt for sosial bærekraft!

Prosjektbeskrivelse

Stavanger utvikling har hatt ansvaret for å utviklingen av Teknikkentomten. På nordre del har Stavanger kommune realisert en 10 avdelings barnehage som åpnet våren 2023.

Om tilbudskonkurransen  

På søndre del av tomten har vi hatt høye ambisjoner om å følge opp kommunens visjon om «Vi bygger fellesskap». Her utvikler Ineo eiendom og Helen & Hard arkitekter et pilotprosjekt for sosial bærekraft i samarbeid med oss i Stavanger utvikling, Stavanger kommune og Husbanken. Teamet vant med forslaget SAMMEN, den åpne tilbudskonkurransen som vi arrangerte ifm. med salg av tomten.  

I konkurransen definerte vi sosial bærekraft som god beboermiks, fellesarealer og møteplasser ute og inn samt fellesskap som krever utvidet medvirkning og samhandling. For å sikre beboermiks stilte vi krav om et bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse (med personalbase som kommunen skal eie), at 10 % av boligene skal være såkalte etablererboliger som er 15 % rimeligere enn øvrige boliger i prosjektet.  

Om boligprosjektet

Boligkonseptet er inspirert av det tradisjonelle klyngetunet, her med et stort tun med 6 boligklynger rundt. Hver boligklynge har et fellesrom vil ha ulikt innhold og henvende seg mot fellestunet, et tak knytter boligklyngene sammen rundt tunet. 

Boligene har i plassering og volum tatt hensyn til landskapsform, utsikt og tilliggende bebyggelse: trehusby og barnehage, samt viktige grøntdrag og gangforbindelser. 

Rommene mellom husene og arkitekturen innbyr til fellesskap og deling på ulike nivåer; fra nabolaget, hele boligtunet og ned til den enkelte boligklynge. Her er det lagt opp til deling av arealer, tjenester og hverdag, kort sagt felles aktiviteter og samvær. 

Boligprosjektet er ferdig detaljregulert februar 2024. Planlagt byggestart 3. kvartal 2024 og innflytting 3. kvartal 2026 for første byggetrinn der bofellesskapet ligger i første etasje.  

For informasjon om boligkjøp, kontakt Ineo eiendom v/ roy@ineoeiendom.no 

Illustrasjon, skisse. Ny bebyggelse.

Fakta

Størrelse boligtomt: 8 000 m2

TU = 106 %

Antall boliger 98, fordelt som følger:  24 toroms, 67 treroms og 7 fireroms

Bofellesskap med 6 boenheter med fellesrom og personalbase

«Gaining by sharing» (GBS) 29 leil. og fellesareal (tils. 318 m2 som tilsvarer 11 m2 pr leil.). 
Her er fordelingen 10 toroms på 40 m2, 17 treroms på 52-57 m2, 2 4/5 roms på 78 m2

I prosjektet utenom GBS er fordelingen 14 toroms (45-64 m2), 50 treroms (58 -123 m2) og 4 fireroms.