Teknikken Sør Vi bygger fellesskap - Et pilotprosjekt for sosial bærekraft!

Prosjektbeskrivelse

På tomten til gamle Teknikken på Våland skjer det mye for tiden. Her bygges en kommunal barnehage som skal stå klar i januar 2023. På søndre del av tomten utvikler Ineo eiendom og Helen & Hard arkitekter i samarbeid med Stavanger utvikling, Stavanger kommune og Husbanken et pilotprosjekt for sosial bærekraft. Dette er også et pilotprosjekt for offentlig privat samarbeid og medvirkning.

Ifølge folkehelseinstituttet er sosialt bærekraftige samfunn preget av tillit, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom satsning på sosial bærekraft i Teknikken Sør ønsker vi å fremme og understøtte flere av disse grunnleggende verdiene.

På Teknikken legges det opp til en god beboermiks ved at det skal tilby «boliger for alle»: for folk flest, eldre, nyetablerere, personer med utviklingshemming. Det betyr at det skal tilbys ulike boligtyper og størrelser. I tillegg skal det legges gode rammer for felleskap, gjennom trivelige fellesarealer og møteplasser både ute og inne.

Boligkonseptet Sammen

Boligkonseptet er inspirert av det tradisjonelle klyngetunet, her med et stort tun med 6 boligklynger rundt. På tunet kan både beboere og naboer møtes. Hver boligklynge har et fellesrom som henvender seg mot tunet, et tak med ulike funksjoner knytter det hele sammen.

Boligene har i plassering og volum tatt hensyn til landskapsform, utsikt og tilliggende bebyggelse: trehusby og barnehage, samt viktige grøntdrag og gangforbindelser.

Rommene mellom husene og arkitekturen innbyr til medvirkning og deling på ulike nivåer; fra nabolaget, hele boligtunet og ned til den enkelte boligklynge. Her er det lagt opp til deling av arealer, tjenester og hverdag, kort sagt felles aktiviteter og samvær.

Tilbudskonkurransen

Pilotprosjekter er resultat av en åpen tilbudskonkurransen som Stavanger utvikling arrangerte høsten 2021, der tilbyderne både konkurrerte på konsept samt pris for tomt og et bofelleskap for 6 selveide boliger for personer med utviklingshemming.

Ineo eiendom og Helen & Hard arkitekter vant med sitt konkurranseforslag: SAMMEN. Nå skal boligprosjektet detaljreguleres med planoppstart i mars 2022. Planen er å ha reguleringsplanen ferdig våren 2023 og ferdigstillelse og innflytting i 2025.