Lagårdsveien

Foto som viser Lagårdsveien og de forskjellige feltene. Tatt mot øst, med Våland i forgrunnen og Hillevågsvannet og Storhaug i bakgrunnen.

Lagårdsveien

Lagårdsveien er i endring. Området er en del av et strategisk viktig byutviklingsområde for sentrumsområdet sør i Stavanger. I Lagårdsveien har kommunen hånd om flere eiendommer som skal utvikles samtidig som bussveien etableres.

I sentrumsplanen er Lagårdsveien også gitt en rolle til å kunne fylle større program/bygninger som andre deler av sentrum ikke tåler. Stavanger Utvikling ser frem til å bidra til at disse ambisjonene kan realiseres gjennom våre eiendommer i Lagårdsveien.

Stavanger Utvikling forvalter i dag flere eiendommer i Lagårdsveien innenfor felt E7, E10 og E12. I foto er de aktuelle eiendommene markert.

 

 

Lagårdsveien - felt E7

Rogaland brann og redning IKS har etablert ny stasjon i Schankeholen, og flytter sommeren 2023 inn i en ny flott stasjon i Lervig. Samtidig flytter de ut av dagens lokaler i Lagårdsveien, der nye muligheter byr seg.

Stavanger utvikling er derfor i gang med å se på hva fremtiden kan bringe for eiendommen og har igangsatt et reguleringsarbeid. Det tas sikte på å regulere eiendommen til offentlig og eller privat tjenesteyting og kontor, i tråd med overordnede rammer gitt i kommunedelplan for sentrum.

Stavanger Utvikling har levert et planforslag til behandling sommeren 2023, og det tas sikte på en 1. gangs behandling av planforslaget høsten 2023.

Lagårdsveien - felt E10/12

Feltene  E10 og E12 utvikles i samhandling med områderegulering for Paradis. Sentrumsplanen krever i tillegg felles detaljregulering av E10, E12 og G12 for å sikre god kvalitet og funksjonalitet til forbindelse mellom Lagårdsveien og Paradis. En detaljregulering vil skje først når områdeplanen for Paradis er vedtatt (sommeren 2023). For fremdrift og ytterligere informasjon om områdeplan for Paradis finner man det her:

Paradis | Stavanger kommune

Utvikling av eiendommene E10 og E12 vil legge til rette for en mest mulig rasjonell og kvalitativ utbygging, men med fokus på Lagårdsveien som attraktiv bygate og G12 som en viktig forbindelse og parkanlegg for sentrum sør. Fremtidig arealformål er i hovedsak kontor og tjenesteyting med tilhørende uteområder, veier og parkering. Området vil romme eksisterende sveitserhus og minnestein/minnestøtte i dagens støttepark. Viktig vegetasjon vil også hensyntas.