Lagårdsveien

Foto som viser Lagårdsveien og de forskjellige feltene. Tatt mot øst, med Våland i forgrunnen og Hillevågsvannet og Storhaug i bakgrunnen.

Lagårdsveien

Lagårdsveien er i endring. Området er en del av et strategisk viktig byutviklingsområde for sentrumsområdet sør i Stavanger. I Lagårdsveien har kommunen hånd om flere eiendommer som skal utvikles samtidig som bussveien etableres.

I sentrumsplanen er Lagårdsveien også gitt en rolle til å kunne fylle større program/bygninger som andre deler av sentrum ikke tåler. Stavanger Utvikling ser frem til å bidra til at disse ambisjonene kan realiseres gjennom våre eiendommer i Lagårdsveien.

I foto er de aktuelle eiendommene markert.

 

 

Lagårdsveien - felt E7

Rogaland brann og redning IKS har etablert ny stasjon i Schankeholen, og flyttet sommeren 2023 inn i en ny flott stasjon i Lervig. Samtidig flyttet de ut av dagens lokaler i Lagårdsveien, der nye muligheter byr seg.

Stavanger utvikling er derfor i gang med å se på hva fremtiden kan bringe for eiendommen og har igangsatt et reguleringsarbeid. Det tas sikte på å regulere eiendommen til offentlig og eller privat tjenesteyting og kontor, i tråd med overordnede rammer gitt i kommunedelplan for sentrum. Gjennom grundige undersøkelser er det konkludert med at den gamle brannstasjonen ikke kan reddes. Detaljreguleringen foreslår derfor at denne rives og erstattes med nybygg.

Stavanger Utvikling leverte planforslag til behandling sommeren 2023, og  1. gangs behandling av planforslaget skjer februar 2024.

Lagårdsveien - felt E10/12

Eiendommene sør for Skatt vest (felt E10 og E12 i sentrumsplanen) er en del (felt KB4) av områderegulering for Paradis (vedtatt september 2023). Det kreves detaljregulering før eiendommene kan realiseres.  For  ytterligere informasjon om områdeplan for Paradis finner man det her:

Paradis | Stavanger kommune

Utvikling av eiendommene  vil legge til rette for en mest mulig rasjonell og kvalitativ utbygging, men med fokus på Lagårdsveien som attraktiv bygate og støtteparken med gangbru som en viktig forbindelse og parkanlegg for sentrum sør. Fremtidig arealformål er i hovedsak kontor og tjenesteyting med tilhørende uteområder, veier og parkering. Det er i 2023 utarbeidet ny konseptvalgutredning for nytt tinghus, hvor KB4 blir pekt ut som den mest aktuelle plasseringen for dette. Området vil romme eksisterende sveitserhus og minnestein/minnestøtte i dagens støttepark. Sveitserhuset planlegges flyttet nær støtteparken. Viktig vegetasjon vil også hensyntas.