Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 Hinna Park skal bli Nordens mest attraktive bolig-, nærings- og rekreasjonsområde. Vi skaper en levende bydel ved fjorden.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger utvikling har gått sammen med OBOS, Camar Eiendom og Entra om felles videre utvikling av området gjennom selskapet Hinna Park Utvikling AS.

Vi skal sammen bygge ut gjenværende industriområde i Jåttåvågen med ambisjon om å skape en levende bydel ved fjorden med ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Hinna Park utvikling AS forvalter eiendommene på baseområdet med utleie av næringsarealer, samt å tilrettelegge for midlertidig bruk av arealer for publikum der det er mulig. Følg med på sidene til Hinna Park for mer informasjon, både vedrørende områdeutviklingen og midlertidige tiltak.

Anleggsarbeider

Stavanger utvikling har ansvar for utbyggingen av infrastrukturen i området med vei, vann, avløpsanlegg og grøntområder. Dette arbeidet er godt i gang og på denne siden finner du informasjon om det pågående arbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Anleggsarbeid av denne typen vil medføre ulemper for de som bor i området, ved at det bli mer støy og støv enn vanlig. Det skal også foretas nødvendig tiltak mot nedstøving av området som vanning, soping og feiing.

Det legges opp til arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid er på arbeidsdagene fra kl.0700 til kl.1900.

Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert ettersom arbeidet skrider frem.

Informasjon fra Stavanger kommune
Informasjon om endringer for syklister – Stavanger kommune

Halvferdig pelekai. Foto.

Ny pelekai, sjøfylling og ledningsanlegg sør for Skråtårnet

Entreprenør: Stangeland Maskin AS
Oppstart: Juni 2023
Ferdigstillelse: Mai 2024

Pågående arbeider

På grunn av den store aktiviteten er turveien fra Skråtårnet til Hinnastranden stengt.

Gående og syklende henvises til Gandsfjordruta langs jernbanen.

Informasjon 05.02.24:

Arbeidene med bygging av kaien pågår for fullt og blir ferdigstilt i mai 2024.

Det pågår også arbeider med  ledningsanlegg og plastring, som utgjør selve overflaten av fyllingen ut i sjø.

Takk for tålmodigheten – det blir fint til slutt!

 

Avløp Hinna

Avløp Hinna er et stort ledningsanlegg som går fra Hinna sentrum (Hinnakrossen), gjennom Heimdalsveien og Jåttåvågen ut i sjøen. Avløp Hinna gjennomføres i flere etapper.

Etappe 1

Entreprenør: Stangeland Maskin AS
Oppstart: April 2023
Ferdigstillelse: Januar 2024, utvidet til juni 2024

Pågående arbeider

Etappe 1 omfatter ny pumpestasjon og ledningsanlegg fra denne og ut i Gandsfjorden.

Etappen er utvidet med ledningsstrekk vest for ny pumpestasjon frem til eks pumpestasjon ved brakkeriggen til Hent.

Bussveien

Utbygger: Rogaland Fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune ved KSR, arbeidsfellesskap Kruse Smith – Risa, bygger Bussveien Gauselvågen-Stasjonsveien.  Bussveien skal være ferdig i 2026.

Utbyggingsområdene

Hinna Park utvikling har fått godkjent reguleringsplan for området sør-vest for Skråtårnet. Dette er det første boligområdet som skal bygges ut med ca 230 boliger og 5000 m² næringsareal. Området har med det bevaringsverdige Skråtårnet og vil romme et sentralt torg samt store grøntarealer langs sjøen med en sammenhengende gangsti langs fjorden. Næringsarealene samles i den sørlige delen av dette planområdet, nær holdeplassen der Bussveien kommer. Bebyggelsen ellers vil bestå av ulik type boliger plassert med åpne og innbydende grøntområder og med god kontakt med fjorden.

Salget av de første 56 boligene er i gang, og det er OBOS som selger boligene på vegne av Hinna Park utvikling.

Den 19. mai 2022 ble plan 2791 for et delområde vest for skråtårnet vedtatt. Dette skal romme ca 55.000 m² næringsareal, primært kontor, men også tjenesteyting og bevertning. Dette vil gi plass til ca 3.000 arbeidsplasser. Det reguleres også ca 1.500 m² areal til en barnehage.
Her er Hinna Park Utvikling i full gang med bygging av nytt kontorbygg for Aker. Hent er entreprenør og prosjektet skal stå ferdig i 2025.