Bekkefaret Et godt bomiljø, sentralt i byen

Prosjektbeskrivelse

På grunn av økende flyktningkrise, blant annet som følge av den pågående krigen i Ukraina, samt økende boligkø for innbyggere som trenger kommunal bolig har vi besluttet å sette utviklingen av Bekkefaret i bero på kort sikt. Eksisterende bygningsmasse på eiendommen, høyblokken og Bekketunet barnehage vil bli brukt til dette formålet inntil vi har kontroll over pågående krise. Konseptarbeidet vil bli gjenopptatt så snart vi har kontroll over krisen.

Den samlede fremtidige utviklingen på Bekkefaret vil måtte inkludere utvikling av høyblokka til annet formål, samt riving av Bekketunet barnehage og Maurtua barnehage.

En ny områdeplan for Bekkefaret er under utarbeidelse og vil være på plass i nær fremtid. Den vil legge til rette for fremtidig bruk og utbygging, og sikre et godt bomiljø i Bekkefaret. Dermed legges det til rette for utvikling av våre eiendommer i et sentralt byområde, tett opp til et større transformasjonsområde, SUS Våland. Mål for prosjektet er å få fastsatt gode bærekraftige rammer for realisering gjennom prosjektkonkurranse og påfølgende salg av eiendommene.  

Som sentral eiendomsaktør i Bekkefaret, samhandler Stavanger Utvikling tett med lokale planmyndigheter i utarbeidelse av denne planen og våre eiendommer på ca. 24 mål. 

Stavanger Utvikling har som mål å sørge for en bærekraftig og arealeffektiv utvikling av eiendommene med egnede boligprosjekt(er), hvor sosial bærekraft vektlegges særskilt som et grunnleggende premiss gjennom beboermiks, møteplasser og felleskap. I tillegg skal det legges til rette  areal for annet formål innenfor rammen om en helhetlig utvikling av området.