Atlanteren Viltkorridor, nabolagspark og 900 boliger. Det skjer på Hundvåg!

Prosjektbeskrivelse

Utbyggingsområdet Atlanteren er på ca. 280 dekar og ligger sentralt på Hundvåg, langs Hundvåg Ring. Områdeplanen legger opp til ca. 900 boliger, sykehjem, barnehage, næring og et større friområde. Det er i tillegg avsatt et stort areal til utvidelse av Skeie skole sør for Hundvåg ring.

Stavanger utvikling har ansvar for infrastrukturen frem til boligfeltene, og infrastrukturen med ny Hundvåg Ring, vann- og avløpsledninger, undergang, rundkjøring, gang/sykkelvei og interne vei, vann og avløpsanlegg innen på utbyggingsområdet er nå ferdigstilt.

Østerhus er igang med utbygging av de første boligfeltene, felt BB1 og BB2, og boliger er ute for salg. Du kan lese mer om boligene på Øster Hus sin nettside.