Atlanteren Viltkorridor, nabolagspark og 900 boliger. Det skjer på Hundvåg!

Prosjektbeskrivelse

Utbyggingsområdet Atlanteren er på ca. 280 dekar og ligger sentralt på Hundvåg, langs Hundvåg Ring. Områdeplanen legger opp til ca. 900 boliger, sykehjem, barnehage, næring og et større friområde. Det er i tillegg avsatt et stort areal til utvidelse av Skeie skole sør for Hundvåg ring.

Stavanger utvikling har ansvar for infrastrukturen frem til boligfeltene.
Arbeidet med første byggetrinn pågår for fullt og skal ferdigstilles tidlig høst 2022.

Opparbeidelsen av første etappe omfatter nye vann og avløpsledninger, oppgradering av Hundvåg Ring med undergang ved Husabøbøåkeren og ny rundkjøring i krysset Hundvåg Ring – Husebøhagen samt adkomstveier inn på feltet.

Østerhus er igang med utbygging av de første boligfeltene, felt BB1 og BB2. Boligene vil bli lagt ut for salg våren 2022. Du kan lese mer om boligene på Øster Hus sin nettside.