Atlanteren Viltkorridor, nabolagspark og 900 boliger. Det skjer på Hundvåg!

Prosjektbeskrivelse

Utbyggingsområdet Atlanteren er på ca. 280 dekar og ligger sentralt på Hundvåg, langs Hundvåg Ring. Områdeplanen legger opp til ca. 900 boliger, sykehjem, barnehage, næring og et større friområde. Det er i tillegg avsatt et stort areal til utvidelse av Skeie skole sør for Hundvåg ring.

Stavanger utvikling har ansvar for infrastrukturen frem til boligfeltene, og gikk i slutten av april 2021 i  gang med første etappe som utgjør områdene sør-vest for Skeie skole.

Opparbeidelsen av første etappe omfatter nye vann og avløpsledninger, oppgradering av Hundvåg Ring med undergang ved Husabøbøåkeren og ny rundkjøring i krysset Hundvåg Ring – Husebøhagen samt adkomstveier inn på feltet.

Østerhus er igang med utbygging av de første boligfeltene, felt BB1 og BB2, og boligene vil bli lagt ut for salg ved årsskiftet.