Atlanteren Viltkorridor, nabolagspark og 880 boliger. Det skjer på Hundvåg!

Prosjektbeskrivelse

Prosjektområdet «Atlanteren» ligger nord på Hundvåg inntil Hundvåg Ring, der bussen går til/fra Stavanger. Området nås raskest med bil/buss via Ryfastunnelen fra Stavanger eller fra Ryfylke (Jørpeland). En kan også komme via bru og Hundvåg ring fra Stavanger. 

Tett inntil ligger grøntområder og grønne korridorer, som leder til attraktive friområder ved sjøen. Her er strender, sjøaktivitetssenter i Lundsvågen, opplevelsesskog, båthavn mv. Idrettsanlegg ligger i gangavstand sør for området. Bydelssenter ligger i Hundvågkrossen i sør, supplert med dagligvare/handel rundt Hundvåg ring. Det meste har gode forbindelser til fots eller med sykkel.

Atlanteren-prosjektet omfattes av områdeplan 2425, vedtatt i 2015 (se vedlagt plankart). Totalt sett skal det bygges ca. 880 boliger. Området skal bebygges med forskjellige boligtyper i både småhussegmentet og leilighetsblokk på opp til 5 etasjer. Punkthus tillates i 6 etasjer for inntil 10% av bebyggelsen.

Felt BT har kommunen kjøpt hele tomten og regulert denne til en kommunal barnehage. 

Det er to grunneiere på Atlanteren, Stavanger Utvikling og Østerhus. Atlanteren er grovt sett delt i to store byggetrinn: byggetrinn 1 (vest for Skeie skole) og byggetrinn 2 (øst for Skeie skole). Utenom felt BT (barnehagetomt) eier Østerhus alle felt i byggetrinn 1. I byggetrinn 2 eier Stavanger Utvikling de fleste tomtene, utenom tre boligfelt som eies av Østerhus. Se vedlagt oversiktskart. De ca. 880 boliger totalt på Atlanteren er eid tilnærmet 50/50 mellom de to grunneierne.

Østerhus er først ut og bygger de første 67 boligene i byggetrinn 1. Boligene bygges på feltene benevnt som BB1 og BB2 i områdeplan 2425. Plan id for detaljreguleringsplan er 2577P. Feltene BA1, BA2 og BA3 er under detaljregulering. Utbyggingsrekkefølgen er at Østerhus først skal bygges sine 100 boenheter, så er det Stavanger Utvikling sin tur.

Oktober 2023 startet derfor Stavanger Utvikling en utbyggingsstrategi for sine felt i byggetrinn 2 der målet grovt sett er å finne ut av hva vi skal bygge, når skal vi bygge og i hvilken rekkefølge. Vi har hatt en god dialog med planavdelingen i kommunen som blant annet har hjulpet oss med data om befolkningsframskriving samt flyttemønster og boligbygging i Hundvåg bydel t.o.m. 2023.

Per juni 2024 jobber vi med en stedsanalyse og mulighetsstudie. Formålet med dette er å finne ut hvilke eksisterende faktorer som blant annet kan være med på å tilrettelegge for boligområder som fremmer nabokontakt- og fellesskap, og som hever områdets bokvalitet. En overordnet visjon for hele området, samt alternative utviklingsmuligheter for feltene BH og BI1 som vi regner med blir de to første feltene som utbygges. Mulighetsstudien skal være et utgangspunkt for en dialog med potensielle utbyggere / samarbeidspartnere. Hvilke alternativer har utbyggere tro på og hvilken utbyggingsmodell ser de for seg her.

Overordnet ønsker vi å tilby egnede boliger for alle livsfaser, og boliger som markedet vil ha. Vi ønsker at Atlanteren skal tilby boliger for fellesskap, deling og med vekt på grønne kvaliteter, samt boliger som supplerer dagens boligmasse på Hundvåg på en god måte. Vårt mål er at de første boligene legges ut for salg i 2026/2027.

Utbygging av infrastruktur

Stavanger utvikling har ansvar for infrastrukturen frem til boligfeltene med tiltak i Hundvåg Ring med vann- og avløpsledninger, undergang, rundkjøring, gang/sykkelvei. I tillegg har vi ansvar for interne vei, vann og avløpsanlegg og friområder på utbyggingsområdet.

Infrastrukturen tilhørende byggetrinn 1 er ferdigstilt.

Østerhus er igang med utbygging av de første boligfeltene, felt BB1 og BB2, og boliger er ute for salg. Du kan lese mer om boligene på Øster Hus sin nettside.